Kişisel Verilerin Korunması Kliniğimiz Hastaları Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof. Dr. Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Doktor tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Kliniğimizde hasta olarak tedavi gören ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Doktor veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Yaş, Cinsiyet),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Sıra No.)

 

 • Sağlık Bilgileri (Tanı, Karar, Düşünceler) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi(Hasta Protokol Defterine yazılması zorunlu bilgilerinizin girilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(ç): veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü bendine istinaden

 

 

(Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik m.27/1 uyarınca anılan bilgilerinizi elde etmek ve gerektiğinde ilgili makamlara aktarmak veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzdür.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, Yaş, Cinsiyet),

 

 • İletişim (Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih, Sıra No.)

 

 • Sağlık Bilgileri (Tanı, Karar, Düşünceler) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi(Hasta Protokol Defterinin Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için saklama faaliyeti gerçekleştirmekteyiz.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Cinsiyet),

 

 • İletişim (Telefon, e-mail,Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih),

 

 • Müşteri İşlem (Meslek),

 

 • Sağlık Bilgileri (Boy, Kilo, Kronik Hastalıklar vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Hasta Ön Değerlendirme Formunda Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

(Hizmet sözleşmemiz gereği yüklendiğimiz edimi ifa edebilmemiz için ön değerlendirme formunda kişisel verilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Cinsiyet),

 

 • İletişim (Telefon, e-mail,Adres),

 

 • Hukuki İşlem (Tarih),

 

 • Müşteri İşlem (Meslek),

 

 • Sağlık Bilgileri (Boy, Kilo, Kronik Hastalıklar vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Hasta Ön Değerlendirme Formunun Saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmek için anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik(Ad, Soyad),

 

 • Müşteri İşlem (Randevu Saati, Randevu Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Randevu Takvimi Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Randevu takvimi oluşturarak randevuyu takip etmede veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik(Ad, Soyad),

 

 • Müşteri İşlem (Randevu Saati, Randevu Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Randevu Takvimi Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Randevu takvimini makul sürelerle saklamak olası bir uyuşmazlıkta haklarımızın korunması için gereklidir.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; doktorun kağıt ortamında doldurması yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Aydınlatılmış onam beyanı vermeniz durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad, Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi, Onam Beyanı, Onam İçeriği) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Onam bilgilerinin elde edilmesi ve saklanması) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

 

 

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın korunması için anılan veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemiz zorunludur.)

Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; onam formunu yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Patoloji Sonuç Raporu Getirmeniz Durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Cinsiyet),

 

 • İletişim (Yerleşim Yeri),

 

 • Hukuki İşlem (Protokol No.),

 

 • Müşteri İşlem (Alındığı Tarih, Lab Geliş Tarihi, Rapor Tarihi),

 

 • Sağlık Bilgileri (Klinik Ön Tanı, Alındığı Yer, Alınma Şekli vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Patoloji Sonuç Raporu Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

(Hizmet sözleşmemiz gereği yüklendiğimiz edimi ifa edebilmemiz için patoloji sonuç bilgilerinizi elde ediyoruz.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; patoloji sonuç raporunu sunmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Tiroid/Paratiroid Hastası Olmanız Durumunda;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Cinsiyet vd.),

 

 • Sağlık Bilgileri (Preop Tanı, Operasyon Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Tiroid/Paratiroid Hasta Takip Formunun Oluşturulması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

 

 

(Hizmet sözleşmemiz gereği yüklendiğimiz edimi ifa edebilmemiz için takip formları aracılığı ile bilgilerinizi oluşturuyoruz.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kimlik (Ad,Soyad, TCKN, Cinsiyet vd.),

 

 • Sağlık Bilgileri (Preop Tanı, Operasyon Tarihi vd.) verileriniz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Tiroid/Paratiroid Hasta Takip Formunun Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz için anılan kişisel verilerinizi saklıyoruz.)

 

 

Sağlık Bilgileriniz içinse;

KVKK Md. 6/3: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin

kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir bendine istinaden

 

 

 

 

 

(Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler olarak sağlık bilgilerinizi açık rıza aranmaksızın işleyebilmekteyiz.)

Tüm süreçlere ek olarak tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; tiroid/paratiroid hasta takip formlarını doldurmamız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle oluşturulmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.


 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@drbulentdinc.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 • Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Doktor, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.


 

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kisisel-verilerin-korunmasi-web-sitesi-ziyaretcisi-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

Devamını Oku
kisisel-verilerin-korunmasi-sosyal-medya-platformlarinda-verilerinin-paylasilmasina-onay-veren-hastalar-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Sosyal Medya Platformlarında Verilerinin Paylaşılmasına Onay Veren Hastalar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre PROF. DR. BÜLENT DİNÇ (Bundan sonra “Doktor” olarak anı…

Devamını Oku
kisisel-verilerin-korunmasi-oneri-formunu-dolduran-hastalar-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Öneri Formunu Dolduran Hastalar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof.Dr.Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anıla…

Devamını Oku

Ne Aramıştınız?