Kişisel Verilerin Korunması Öneri Formunu Dolduran Hastalar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof.Dr.Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de siz değerli hastalarımıza şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Doktor tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: Kliniğimizde tedavi gören, hasta öneri formunu dolduran ve hasta öneri formundaki kişisel verilerinin işlenmesine onay veren siz değerli hastamız, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Doktor] veri sorumlusudur.

Süreçlere Göre İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Müşteri İşlem (Öneriler) verileriniz

 

 

 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi (Önerilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md. 5/1: Açık rızanıza istinaden

 

 

 

(Belli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayalı, özgür iradeyle vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden verileriniz işlenmektedir.)

 

 

 

 • Kimlik(Ad,Soyad),

 

 • Hukuki İşlem (İmza, İmza Tarihi),

 

 • Müşteri İşlem (Öneriler) verileriniz

 

 

 

 

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Önerilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

(Önerilerinizi makul sürelerle saklamada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

 

 

 

 

 

 • Kimlik(Ad-Soyad),

 

 • Hukuki İşlem ( İmza, Açık Rıza Beyanı ve İmza Tarihi) verileriniz

 

 

 

 

 

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amaçlarıyla (Açık rızanızın yazılı olarak alınması ve saklanması) Amacıyla

KVKK Md. 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

 

 

 

 

(Açık rızanızı ispat edebilmek adına yazılı beyan almamız olası bir denetimde veri sorumlusu olarak hakkımızın korunmasını sağlayacaktır.)

 

Tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; öneri formunu doldurmanız yoluyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.


 

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • E-Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde info@drbulentdinc.com e-posta adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 • Talep konunuzun,

Doktor, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kisisel-verilerin-korunmasi-google-ile-veri-paylasimina-onay-veren-hastalar-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Google ile Veri Paylaşımına Onay Veren Hastalar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof.Dr.Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anıla…

Devamını Oku
kisisel-verilerin-korunmasi-web-sitesi-ziyaretcisi-icin-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Web Sitesi Ziyaretçisi için Aydınlatma Metni

Devamını Oku
kisisel-verilerin-korunmasi-klinigimiz-hastalari-aydinlatma-metni
Kişisel Verilerin Korunması Kliniğimiz Hastaları Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Prof. Dr. Bülent Dinç (Bundan sonra “Doktor” olarak anı…

Devamını Oku

Ne Aramıştınız?